Loading

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről 1. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a MaxMed kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát, valamint bemutatásra kerülnek azon szolgáltatások, melyek során a MaxMed a honlapjának (www.maxmed.hu) látogatóiról személyes adatokat kér. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a MaxMed milyen célokra, és miként használja fel a honlapja látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy a MaxMed hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

2. A MaxMed honlapján történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél és egyéb anyagok megrendelése útján történik. A MaxMed honlapján található szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások tartalmához történő hozzáféréshez a látogató személyes adatot nem szolgáltat.

3. A MaxMed honlapján, meghatározott részei megtekintésének feltétele, a látogató személyének azonosításra szolgáló információk rendelkezésre bocsátása ill. megadása, melynek során a felhasználó egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából a MaxMed a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon nyilvántartsa. Amennyiben a látogató akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

4. Jelen nyilatkozat kialakításakor a MaxMed figyelembe vette különösen (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (iii.) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.

5. A MaxMed a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

6. A MaxMed számára kiemelt fontosságú cél a honlapja látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A MaxMed elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

7. A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a MaxMed szolgáltatásai minden területén, minden felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

8. A MaxMed a honlapját látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkoznak.

9. A MaxMed birtokába kerülő a honlapját látogatók személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a MaxMed felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős. Adatvédelmi irányelvek, értelmező rendelkezések:

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok

MaxMed honlapja egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs kérdőívet, formanyomtatványt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a MaxMed a hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása azért szükséges, hogy a MaxMed statisztikai adatokat nyerjen a felhasználókról, melynek segítségével a honlapon igénybe vehető szolgáltatások a felhasználók érdeklődésének megfelelően továbbfejleszthetőek.

A felhasználók egyedi azonosítására alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a MaxMed kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben a MaxMed szolgáltatáskínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küld felhasználóinak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót a MaxMed előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azon szolgáltatások nyújthatóak számára, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene. A MaxMed szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

1. A MaxMed a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

2. A MaxMed kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja honlapjának látogatóját az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a MaxMed felhívja a felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

3. Az érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a MaxMed az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a honlapját látogatót (felhasználót) tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltja.

5. A MaxMed az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

6. A MaxMed kijelenti, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

7. A MaxMed gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A MaxMed minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelése

A MaxMed nem kínál kifejezetten 18 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, nem gyűjt és nem kezel 18 éves aluli személyről személyes adatokat. Amennyiben 18 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában a 18 éven aluli személy személyes adatait a MaxMed nem rögzíti.

A személyes adatok változtatása, törlése

Amennyiben a MaxMed honlapjának bármely látogatója kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek a MaxMed rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt a MaxMed haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

Személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Naplóállományok (logfile-ok)

A MaxMed szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat a MaxMed kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásait esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a MaxMed a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A MaxMed szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, melyeket a MaxMed honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra a MaxMed azt nem veszi igénybe. A honlap látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a MaxMed szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a MaxMed előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Tudjon meg többet a MaxMed cookiek használatainak feltételéről itt.

Linkek

A MaxMed szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a MaxMed nem vállal felelősséget.

Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok, pályázatok

A MaxMed szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a MaxMed a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kér. A MaxMed regisztrációhoz kötött egyes szolgáltatásait kizárólag orvosoknak, illetve gyógyszerészeknek kínálja, ezért a regisztráció során különösen az orvos, illetve a gyógyszerész nevét, pecsétszámát/ működési nyilvántartási számát, orvos esetében szakterületét, illetve a felhasználó által megadott e-mail címet, valamint a választott felhasználói nevet kéri, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a MaxMed bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A regisztráció célja bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag orvosok, illetve gyógyszerészek számára történő hozzáférhetősége, elérhetősége.
A sikeres regisztráció feltétele az 5 számjegy kombinációjából álló pecsét-, illetve működési nyilvántartási szám megadása. A MaxMed regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A MaxMed-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
A MaxMed a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

Licitek

Az eladó által, különböző termékcsomagok eladása céljából szervezett licitek megtalálhatóak a http://pharma.maxmed.hu/Licitek?l=active link-en.
Ezeken a liciteken csak regisztrált felhasználók vehetnek részt.
A felhasználók csak abban az esetben vehetnek részt, ha előzetesen elfogadták a jelen ÁSZF-t.
A licit tárgyát képező termékekről, csomagolásról, garanciaidőről és egyéb adatokról a licit leírásában lehet tájékozódni, illetve a vásárló kötelessége ezekről a liciten való részvétel előtt érdeklődni.
  A résztvevők folyamatosan követhetik a beérkező ajánlatokat, valamint a hátralévő időt. Az az ajánlattevő nyer, aki a licit végén a legmagasabb ajánlattal rendelkezik.
Egyes liciteknek van előre meghatározott legkisebb eladási ára. A forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a licitet érvénytelennek nyilvánítsa, ha a legkisebb eladási árat nem érik el a licit során. Erről a licit végén azonnal értesülnek a résztvevők.
A nyertes köteles megvásárolni egyben a csomagot és 3 munkanapon belül befizetni az ajánlott árat. A termékek csak a kifizetés után kerülnek kiszállításra. A szállítás ingyenes, hacsak nincs másként feltüntetve a licit leírásában.
Amennyiben a nyertes nem fizeti be az ajánlott árat 3 munkanapon belül, eltiltható a további liciteken való részvételtől, illetve kártérítés fizetésére kötelezhető.

SWIFT átutalások

Mit jelentenek a BEN, SHA, OUR fizetési instrukciók SWIFT átutalások esetében?

Amikor Ön egy nemzetközi áutalást indít, ki kell választania, hogy ki fizeti a banki költségeket. A BEN, SHA, OUR a kódók, melyek szerint a bankok eldöntik, kitől vonják le a költségeket.

Az OUR instrukció jelentése: Ön fizeti az összes költséget (saját és a mi bankunk költségét is). Mi az átutalón szereplő teljes összeget megkapjuk.

A SHA (shared) jelentése: mindkét fél a saját költségeit fizeti, Ön az Ön bankjában, mi a mi bankunkban. A számlánkra az átutalón szereplő teljes összeg beérkezik.

A BEN (beneficiary) jelentése: mi fizetjük az összes költséget, számlánkra nem érkezik be az átutalón szereplő összeg, hiszen az Ön bankja levonja belőle az átutalási költségeket. Ön nem fizet utalási költséget, mi viszont fizetjük az Ön bankjáét és a sajátunkat is.

Az általunk elfogadott utalási instrukciók: OUR vagy SHA. A BEN-el küldött utalások esetében az Ön bankja számára levont költséget, Önnek utólag meg kell számunkra téríteni.